GRI-indeksi

Hanselin vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen GRI-standardin core-tasoa. Standardit ovat vuoden 2016 mukaisia.

 

Organisaation taustakuvaus
GRI-tunnus GRI-selite Linkitys Hanselin olennaisuusteema / Puutteet rapor­toinnissa
102-1 Raportoivan organisaation nimi Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-3 Yhtiön pääkonttorin sijainti Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-4 Toimintojen sijainti Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-6 Markkina-alueet Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
Vaikutusten tavoittelu haastaa kilpailuttajat
102-7 Organisaation koko Yritysjärjestely toi Hanseliin uusia osaajia
Tunnusluvut ja taloudellinen asema
102-8 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä Yritysjärjestely toi Hanseliin uusia osaajia Tunnusluku ei ole soveltuva (a- ja c-kohdat): Sukupuolijakauma on kerrottu vain kokonaishenkilömäärästä, joka on verrattain pieni, eikä tarkempi erittely olisi tarkoituksenmukainen.
102-9 Toimitusketju Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Toimitusjohtajalta
Vastuullisuuden johtaminen
102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Vastuullisuusanalyysi laajentaa näkökulmaa
Ympäristötunnukset 2019
Tunnusluku ei ole soveltuva: Hanselin toiminnalla ei ole suoria ympäristövaikutuksia, kun yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa. Vastuullisuusanalyysissä käsitellään välillisiä vaikutuksia.
102-12 Ulkopuoliset aloitteet Toimitusjohtajalta
Yhteistyöllä vaikuttavampia hankintoja
KEINO kestävyyden asialla
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajalta
Katsaus vuoden 2019 tapahtumiin
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskien hallinta
Olennaisuusarvio
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yhdistämme Suomen julkisen hankintavoiman
Compliance-toiminto turvaa luotettavuutta
Liiketoimintaperiaatteet verkkosivuillamme
Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys
Harmaan talouden torjunta
102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja väärinkäytösten ilmoittaminen Compliance-toiminto turvaa luotettavuutta Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys
Harmaan talouden torjunta
Compliance-toiminto ehti olla voimassa vain kolmen kuukauden ajan. Sinä aikana ei tullut eettisyyteen tai korruptioon liittyviä ilmoituksia.
Hallinnointi
102-18 Kuvaus hallintorakenteesta sekä yritysvastuun johtamisesta Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
Vastuullisuuden johtaminen
102-19 Vastuunjako yritysvastuuasioissa Vastuullisuuden johtaminen
102-20 Yritysvastuun vastuuhenkilöt ja raportointisuhteet Vastuullisuuden johtaminen
102-24 Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten valintaprosessi Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö Tunnusluku ei ole soveltuva (kohta b): Hanselilla ei ole henkilövalintoihin omaa toimintamallia vaan noudatamme valtion omistajaohjauksen periaatteita.
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo sidosryhmistä Sidosryhmämme
102-41 Työehtosopimukset Kohti muutosta
102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmämme
102-43 Sidosryhmätoiminta Aktiivinen yhteistyö takaa hyvät käytännöt
Hansel kiersi Suomea
Asiakkaiden ja toimittajien tukeminen, sitouttaminen sekä ohjaaminen
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Toimitusjohtajalta
Sidosryhmämme
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Tunnusluku ei ole soveltuva: Yhtiön tilin­päätös kattaa koko toiminnan. Hansel ei ole konserni.
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Olennaisuusarvio
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Olennaisuusarvio
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuuden johtaminen
102-49 Muutokset raportoinnissa Vastuullisuuden johtaminen
Olennaisuusarvio
102-50 Raportointikausi Vastuullisuuden johtaminen
102-51 Edellisen raportin päiväys Vastuullisuuden johtaminen
102-52 Raportointijakso Vastuullisuuden johtaminen
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille Vastuullisuuden johtaminen
102-54 GRI-standardien mukaisuus Vastuullisuuden johtaminen
102-55 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi
102-56 Ulkoinen varmennus Riippumaton varmennusraportti
Johtamiskäytäntö
103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat Olennaisuusarvio
103-2 Johtamistavan ja sen osa-alueiden kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
Olennaisuusarvio
103-3 Johtamistavan tehokkuuden arviointi Vastuullisuuden johtaminen
Olennaisuusarvio
Taloudelliset vaikutukset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Yhdistämme Suomen julkisen hankintavoiman
Kiireinen yhteishankintavuosi
Hankintaosaajat asiakkaiden apuna
Kunnat kiinnostuivat hankintatoimen kehittämisestä
Yhtiön palvelut
Tuloslaskelma
Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille
Hansel tehostaa julkista taloutta kilpailuttamalla yhteishankintoja sekä auttamalla asiakkaitaan kilpailuttamaan omia hankintojaan ja kehittämään hankintojensa johtamista.
Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Yhdistämme Suomen julkisen hankintavoiman
Tuemme markkinoiden toimivuutta monin tavoin
Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille
Markkinoiden toimivuus ja hyvät kilpailuttamiskäytännöt
Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-2 Lahjonnan ja korruption vastainen koulutus Compliance-toiminto turvaa luotettavuutta Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys
Harmaan talouden torjunta
Tieto ei ole saatavilla: Perehdytys/koulutus koskee koko henkilöstöä ja on jatkuvaa toimintaa. Vuosittaisia tunnuslukuja ei tämän vuoksi kerätä.
Toimittajien ympäristöarvioinnit
308-1 Ympäristökriteerein arvioitujen uusien toimittajien % Ympäristötunnukset 2019 Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat
Hansel myöntää yhteishankinnalle ympäristötunnuksen, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Mittaamme tunnuksen saaneiden yhteishankintojen osuutta kaikista yhteishankinnoista.
Hansel 1 Ympäristönäköhtien toteutuminen yhteishankinnoissa Vastuullisuusanalyysi laajentaa näkökulmaa
Ympäristötunnukset 2019
Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat
Hansel tekee yhteishankintoja, joiden toimitusketjut voivat muuttua sopimuskauden aikana. Seuraamme ympäristönäkökohtien toteutumista yhteishankintakohtaisesti (ympäristötunnus).
Koulutus
404-1 Koulutuspäivät Yritysjärjestely toi Hanseliin uusia osaajia Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö

Olennaisuusarvio