Tuemme markkinoiden toimivuutta monin tavoin

Hankintalain tavoitteiden mukaisesti julkiset hankinnat on pyrittävä toteuttamaan olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen.  Tavoitteena on, että kilpailu markkinoilla säilyy ja julkisten hankintojen avulla voidaan jopa edistää entistä houkuttelevampien ja toimivampien markkinoiden syntymistä. Yhteishankintojen merkittävän taloudellisen arvon ja laajan käytön vuoksi niitä valmisteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankinnan markkinavaikutuksiin.

Hansel toteuttaa yhteishankintojen kilpailutukset laajan asiakastarve- ja toimittajamarkkina-analyysin perusteella. Yhteishankinnat voidaan jakaa osiin kilpailuttamalla ne esimerkiksi alueellisesti, tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti tai osaamisalueittain, jolloin erikokoiset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.

Suurin osa sopimuksista jaettuja

Myös dynaaminen hankintajärjestelmä toimii tehokkaana keinona toteuttaa hankintoja siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat, ja kaikki asiakkaiden hankinnat tehdään minikilpailutuksin. Koska järjestelmään voi tulla valituksi erikokoisia toimittajia, myös pk-yrityksillä ja alueellisesti toimivilla yrityksillä on mahdollisuus päästä sopimustoimittajiksi.

”Myös pk-yrityksillä ja alueellisesti toimivilla yrityksillä on mahdollisuus päästä sopimustoimittajiksi.”

Jaettujen yhteishankintasopimusten osuus Hanselin yhteishankinnoista on kasvanut aikaisemmasta: vuonna 2019 niiden osuus oli 71 % (64 % vuonna 2018). Useimmiten yhteishankinnat jaetaan osiin tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti (39 %).

Dynaamisena hankintajärjestelmänä toteutettujen yhteishankintojen osuus vuoden 2019 yhteishankintasopimusten käytöstä oli 22 %, kun vuonna 2018 osuus jäi noin prosenttiin. Alueellisesti jaettujen puitejärjestelyjen osuus laski hieman ollen 10 % (14 % vuonna 2018). Jakamattomien yhteishankintasopimusten osuus laski uusien kilpailutusten myötä 29 prosenttiin vuonna 2019 (36 % vuonna 2018).