Vaikutusten tavoittelu haastaa kilpailuttajat

Vaikuttavuusinvestointi on uusi tapa rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita. Siinä julkisten varojen käyttöä lähestytään eri suunnasta – vasta saavutetut tulokset takaavat rahoituksen. Hanselin kilpailuttamisosaamista tarvittiin hankkeessa, jossa etsittiin keinoja saada pitkäaikaistyöttömiä takaisin työelämään tulosperusteisella rahoitussopimuksella, eli SIB-toteutusmuodolla (Social Impact Bond).

Työ- ja elinkeinoministeriöllä oli selkeä päämäärä: työllistymiseen johtavien palvelujen tuottaminen entistä vaikuttavammin ja julkisten varojen säästäminen. Näitä alettiin Työllisyys-SIB:ssä tavoitella mallilla, jossa toivottuun lopputulokseen pääsemisestä vastaisi neuvottelumenettelyn kautta valittava hankehallinnoija.

”Tällainen toteutustapa on erittäin vaativa. Projektin onnistumisen takasi se, että meillä oli tukenamme Suomen parhaat SIB-neuvonantajat Sitrasta ja Hanselin kilpailuttamisosaajat”, summaa työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ennakkoluulottomasti uutta kokeilevan hankkeen valmistelua veti johtava asiantuntija Timo Lindholm. Sitra teki hankkeen suunnittelun pohjaksi yhteiskunnallisen hyödyn mallinnuksen sekä laskelman siitä, millaisia vaikutuksia eri henkilöiden työllistymisellä olisi julkiseen talouteen. Lisäksi luotiin työllistymistuloksiin pohjautuva tulospalkkiomalli.

Näkökulmat sovitellaan toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi

Useita kierroksia vaatineiden neuvottelujen aikana haettiin mallia, joka vastaisi tilaajan tarpeisiin ja olisi myös valittavalle hankehallinnoijalle sekä sen hankkimille rahoittajille ja palveluntuottajille mielekäs. SIB-toteutuksessa tilaaja ei määrittele, millä tavoin tavoitteet saavutetaan, vaan hankehallinnoijalla on vapaus valita tehokkaimmat keinot toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi.

”Meillä oli tukenamme Suomen parhaat SIB-neuvonantajat Sitrasta ja Hanselin kilpailuttamisosaajat.”

Neuvotteluiden aikana kokonaisuus hiottiin sellaiseksi, että tarjouspyyntöön kirjatut tavoitteet on sen puitteissa mahdollista saavuttaa. Projektissa mukana ollut Hanselin johtava konsultti Pekka Alahuhta saa kiitosta jämäkästä ja asiantuntevasta tavastaan johtaa neuvotteluja.

”Pekka suunnitteli kaikkien yhdeksän kokouksen sisällöt ja piti napakasti huolta siitä, että kaikki sujuu kilpailutussäädösten mukaisesti”, Kimmo Ruth avaa työnjakoa.

Malli hyvinvoinnin lisäämiseen

Aikaisemmin vastaavaa toteutustapaa on kokeiltu maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistämisessä. Nyt tuon hankkeen opit otettiin käyttöön laajemmassa mittakaavassa, kun potentiaalisia asiakkaita, eli pitkäaikaistyöttömiä tai pitkäaikaistyöttömyyden uhan alla eläviä, on 60 000–80 000.

”Kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, että mukaan ohjataan mahdollisimman motivoituneet asiakkaat. Orientaatiojakson jälkeen heitä haastatellaan ja soveltuvimmat henkilöt pääsevät palveluiden piiriin, mikä auttaa hankehallinnoijaa joukkoineen onnistumaan”, Kimmo Ruth kuvailee.

Työllisyys-SIB tarjoaa viiden vuoden aikana räätälöityjä palveluita jopa 3 000 työttömälle eri puolilla Suomea. Tavoitteena on mahdollisimman pitkien työsuhteiden syntyminen. Hankehallinnoijaksi valittiin S-Pankki-konserniin kuuluva Epiqus Oy (nyk. FIM Pääomarahastot). Se kokoaa hankkeeseen sijoittajat ja palveluntarjoajat sekä pitää tiiviisti yhteyttä TE-toimistoihin ja työ- ja elinkeinoministeriöön sopimuskauden aikana.

 

Mikä SIB?

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB (engl. Social Impact Bond) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Työllisyys-SIB on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vuosille 2019–2024 ajoittuva hanke, jossa työllistymistä tukevat palvelut maksetaan tätä varten kerätystä SIB-rahastosta. TEM maksaa rahastolle tulospalkkion vain, jos työllistymiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tulospalkkioita maksetaan, kun palveluihin osallistuvien työttömien työllistymisen myötä kertyvä palkkasumma on suurempi kuin verrokkiryhmän ennuste.