Tuloslaskelma

 

 

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
Liikevaihto 11 147 963,00 10 922 191,87
Liiketoiminnan muut tuotot 1 156 492,65 388 392,13
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 7 162 579,29 6 590 081,66
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 245 237,35 1 192 440,90
Muut henkilösivukulut 212 997,25 227 103,46
Henkilöstökulut yhteensä 8 620 813,89 8 009 626,02
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 76 396,39 88 909,60
Liiketoiminnan muut kulut 4 445 172,23 3 897 596,25
Liikevoitto (-tappio) –837 926,86 –685 547,87
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 69 175,47 15 580,16
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille –1 277,45 –1 883,96
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 67 898,02 13 696,20
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä –770 028,84 –671 851,67
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –770 028,84 –671 851,67
Tuloverot
Tilikauden verot 0,00 99,06
Tilikauden voitto (tappio) –770 028,84 –671 752,61