Tase

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 46 596,25 50 820,76
46 596,25 50 820,76
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 170 999,13 209 297,34
170 999,13 209 297,34
Pysyvät vastaavat yhteensä 217 595,38 260 118,10
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 2 551 182,40 322 853,29
Muut saamiset 9 845,53 12 078,72
Siirtosaamiset 476 075,18 1 453 724,46
3 037 103,11 1 788 656,47
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 729 877,46 2 130 415,21
2 729 877,46 2 130 415,21
Rahat ja pankkisaamiset 8 703 095,22 14 531 896,17
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 14 470 075,79 18 450 967,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 687 671,17 18 711 085,95
VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa pääoma
Vapaan pääoman rahasto 2 968 128,27 7 500 000,00
Edellisten tilikausien tulos 2 631 123,75 3 741 324,36
Tilikauden voitto (tappio) –770 028,84 –671 752,61
Oma pääoma yhteensä 9 829 223,18 15 569 571,75
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 438 448,00 0,00
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 252 667,07 6 264,54
Ostovelat 721 770,17 710 866,09
Muut velat 696 204,90 507 241,99
Siirtovelat 2 749 357,85 1 917 141,58
4 419 999,99 3 141 514,20
Vieras pääoma yhteensä 4 419 999,99 3 141 514,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 687 671,17 18 711 085,95