Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) –770 028,84 –671 752,61
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 76 396,39 88 909,60
Rahoitustuotot ja -kulut –67 898,02 –13 696,20
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –761 530,47 –596 539,21
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys –1 248 446,64 1 512 371,01
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 1 278 485,79 130 346,75
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –731 491,32 1 046 178,55
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –1 277,45 –1 883,96
Saadut korot liiketoiminnasta 69 175,47 15 580,16
Maksetut välittömät verot (–) 0,00 99,06
Rahavirta ennen satunnaisia eriä –663 593,30 1 059 973,81
Liiketoiminnan rahavirta (A) –663 593,30 1 059 973,81
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –33 873,67 –174 707,76
Investointien rahavirta (B) –33 873,67 –174 707,76
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) –4 531 871,73 0,00
Rahoituksen rahavirta (C) –4 531 871,73 0,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) –5 229 338,70 885 266,05
Rahavarat tilikauden alussa 16 662 311,38 15 777 045,33
Rahavarat tilikauden lopussa 11 432 972,68 16 662 311,38
–5 229 338,70 885 266,05