Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2019 samoina kuin vuonna 2018.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2019 2018
Palkat –6 846 993,17 –6 279 828,41
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –315 586,12 –310 253,25
Eläkekulut –1 245 237,35 –1 192 440,90
Muut henkilösivukulut –212 997,25 –227 103,46
Henkilöstökulut yhteensä –8 620 813,89 –8 009 626,02
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot –84 244,60 –84 123,39
Henkilökunnan lukumäärä
Tilikauden lopussa 116 95
Keskimäärin tilikauden aikana 101 90
2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –19 396,87 –19 144,00
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto –56 999,52 –69 765,60
Tilikauden poistot yhteensä –76 396,39 –88 909,60
2.3 Liiketoiminnan muut tuotot
Saadut avustukset 202 502,01 282 871,85
Muut liiketoiminnan muut tuotot 953 990,64 105 520,28
1 156 492,65 388 392,13
2.4 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut –2 407 580,98 –2 140 346,41
Toimitilakulut –723 548,88 –575 204,18
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –985 492,82 –842 169,36
Markkinointikulut –78 929,58 –96 132,75
Matkakulut –99 796,30 –100 414,06
Edustuskulut –3 014,89 –1 786,15
Muut liiketoiminnan kulut –146 808,78 –141 543,34
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –4 445 172,23 –3 897 596,25
2.5 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot 144,65 651,47
Valuuttakurssivoitot 0,03 0,00
Muut tuotot arvopapereista 69 030,79 14 928,69
Rahoitustuotot yhteensä 69 175,47 15 580,16
Rahoituskulut
Korkokulut -540,75 –10,29
Valuuttakurssitappiot -736,70 –449,52
Muut kulut arvopapereista 0,00 –1 424,15
Rahoituskulut yhteensä -1 277,45 –1 883,96
2.6 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot –19 598,05 –11 138,96
Muut palkkiot –58 501,99 –119 142,18
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –78 100,04 –130 281,14
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2019 2018
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 483 130,22 483 130,22
Tilikauden lisäykset 15 172,36 0,00
Hankintameno 31.12. 498 302,58 483 130,22
Kertyneet poistot 1.1. –432 309,46 –413 165,46
Tilikauden poistot –19 396,87 –19 144,00
Kertyneet poistot 31.12. –451 706,33 –432 309,46
Tasearvo 31.12. 46 596,25 50 820,76
Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 1 064 243,84 889 536,08
Tilikauden lisäykset 18 701,31 174 707,76
Hankintameno 31.12. 1 082 945,15 1 064 243,84
Kertyneet poistot 1.1. –854 946,50 –785 180,90
Tilikauden poistot –56 999,52 –69 765,60
Kertyneet poistot 31.12. –911 946,02 –854 946,50
Tasearvo 31.12. 170 999,13 209 297,34
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.3 Saamiset
Matkaennakot 9 860,43 12 078,72
Muut saamiset yhteensä 9 860,43 12 078,72
3.4 Siirtosaamiset
Kulujaksotukset 476 075,18 1 400 273,46
Eläkevakuutusmaksusaamiset 0,00 53 451,00
Siirtosaamiset yhteensä 476 075,18 1 453 724,46
3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 2 190 617,86 2 130 415,21
2 190 617,86 2 130 415,21
Markkina-arvo Markkina-arvo
2 426 694,70 2 264 887,28
2 426 694,70 2 264 887,28
Eläkesijoitus 539 259,60 0,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä kirjanpitoarvo 2 729 877,46 2 130 415,21
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2019 2018
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 5 000 000,00 12 500 000,00
Osakepääoman alennus 0,00 –7 500 000,00
Osakepääoma 31.12. 5 000 000,00 5 000 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa oma pääoma
Vapaan pääoman rahasto 1.1. 7 500 000,00 0,00
Vapaan pääoman rahaston vähennys –4 531 871,73 7 500 000,00
Vapaan pääoman rahasto 31.12. 2 968 128,27 7 500 000,00
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 3 069 571,75 3 741 324,36
Eläkevastuu aikaisemmilta vuosilta –438 448,00 0,00
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 2 631 123,75 3 741 324,36
Tilikauden voitto/tappio –770 028,84 –671 752,61
Vapaa oma pääoma yhteensä 4 829 223,18 10 569 571,75
Oma pääoma yhteensä 31.12. 9 829 223,18 15 569 571,75
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Vapaan pääomanrahasto 2 968 128,27 7 500 000,00
Edellisten tilikausien tappio 2 631 123,75 3 741 324,36
Tilikauden voitto –770 028,84 –671 752,61
Voitonjakokelpoiset varat 4 829 223,18 10 569 571,75
4.2 Pakollinen varaus
Eläkevastuu aikaisemmilta vuosilta 438 448,00 0,00
4.3 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 1 336 432,54 1 007 486,56
Palkkavelat sosiaalikuluineen 620 159,17 893 110,60
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2 394,74 0,00
Kulujaksotukset tilikaudelle 790 371,40 16 544,42
Siirtovelat yhteensä 2 749 357,85 1 917 141,58
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Lähipiirin liiketoimet
Yhtiön liikevaihdosta 2 055 440,21 euroa (18,4 %) tulee budjettivaltiolta tai budjettivaltion ulkopuolisilta valtioon sidoksissa olevilta organisaatioilta sekä kunnilta ja muilta kuntapuolen organisaatioilta asiantuntijapalveluiden myynnistä.
5.2 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden 767 934,96 745 568,04
Vuokravastuut yli vuoden 2 444 818,47 3 212 753,94
Leasing-vastuut alle vuoden 110 654,18 147 327,51
Leasing-vastuut yli vuoden 20 124,42 116 080,31
Vakuudet ja vastuut yhteensä 3 343 532,03 4 221 729,80
Sähkön johdannaissopimukset
Markkina-arvo 7 339 089,01 27 024 410,71
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 68 287 366,57 61 136 425,43

Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Hanselin käyttämät vastapuolet ovat kaikki suuria toimijoita alalla ja Hansel hajauttaa portfoliota eri vastapuolille riskin pienentämiseksi. Tällä hetkellä mahdollisia vastapuolia on kuusi kappaletta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Valtiovarainministeriön asettama sähkönhankinnan seurantaryhmä vastaa valtion sähkönhankinnan ohjauksesta ja seurannasta ja tekee tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi.
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön edustaja ja seurantaryhmä raportoi tarpeen mukaan valtiovarainministeriön johdolle. Valtiovarainministeri nimeää seurantaryhmän jäsenet, toimikausi on kaksivuotinen.

Valtion sähkönhankinnan suojausstrategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategian toteutuksesta vastaa Hansel ja strategian mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista sekä niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2023 asti.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hanselilla oli vuoden 2019 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kolme valitusta, jotka koskevat kahta eri kilpailutusta. Yhtiö sai vuonna 2019 korkeimmasta hallinto-oikeudesta kaksi päätöstä, jossa toisessa valitus hylättiin ja toisessa hyväksyttiin. Hansel sai lisäksi vuonna 2019 markkinaoikeudesta neljä päätöstä, jossa kaikissa pääasian käsittely jäi sillensä. Yhtiö sai myös vuonna 2019 Helsingin hallinto-oikeudesta päätöksen, jossa valitus hylättiin.