Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2019 yhteensä 116 (95 henkilöä 31.12.2018, 94 henkilöä 31.12.2017). Henkilöiden keskimääräinen työpanos vuonna 2019 oli 101 (90 vuonna 2018, 83 vuonna 2017). Henkilöstömäärän merkittävä lisäys johtuu omistus- ja yritysjärjestelystä ja valmistautumisesta kuntapuolen kysyntään. Vuoden 2019 lopussa naisten osuus henkilöstöstä oli 54 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 71 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopussa 99 prosenttia työsuhteista oli vakituisia (99 prosenttia vuonna 2018, 96 prosenttia vuonna 2017).

59 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja viidellä prosentilla alempi korkeakoulututkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli seitsemällä prosentilla ja alempi ammattikorkeakoulututkinto 15 prosentilla. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 10 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa kolme prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vuoden 2019 aikana yhtiöön tuli 33 työntekijää, näistä 16 siirtyi Kuntahankinnoista vanhoina työntekijöinä, 17 palkattiin uusina työntekijöinä ja näistä kolme tuli määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen työntekijää. Lähtijöistä kuusi irtisanoutui, kaksi siirtyi eläkkeelle, yhden määräaikainen työsopimus päättyi ja yhden osalta työsuhde päätettiin yhteisymmärryksessä koeaikana. Irtisanoutuneiden kanssa käydään lähtöhaastattelu palautteen saamiseksi.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan säännöllisesti noin kahden vuoden välein, vuoden 2019 aikana mittausta ei tehty. Hansel kannustaa työntekijöitään kehittämään osaamistaan, vuonna 2019 hanselilaiset osallistuivat keskimäärin kolmeen koulutuspäivään. Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen.