Yhteistyöllä vaikuttavampia hankintoja

Suomen julkisten hankintojen volyymi on vuositasolla arvioituna noin 35 miljardia euroa. Koska kyse on merkittävästä rahamäärästä, julkiset hankinnat nähdään yhtenä keinona julkisen talouden kestävyyden parantamiseen sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden, kuten

 • kestävän kehityksen
 • innovaatioiden
 • ilmastotavoitteiden
 • sosiaalisten näkökohtien
 • osaamisen kehittämisen
 • parhaiden käytäntöjen levittämisen
 • ympäristönäkökohtien
 • sosiaaliseen työllistämisen
 • kotimaisen ruoan aseman
 • teknologisen kehityksen
 • elinkaaritaloudellisuuden
 • laadun
 • vastuullisuuden
 • kaksikielisyyden edistämisessä.

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi-foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka julkaistaan syksyllä 2020. Ohjelman toimeenpanovaihe kestää vuoden 2023 loppuun.

Toimenpideohjelman laajat tavoitteet ovat:

 • Hankintojen johtamisen parempi hyödyntäminen strategisena työkaluna organisaatioiden tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Yhteistyön lisääminen valtionhallinnon, kuntasektorin ja muiden hankkijoiden välillä osaamisen jakamiseksi ja yhteisten tavoitteiden asettamiseksi.
 • Ministeriöiden välisen yhteistyön lisääminen siilojen välttämiseksi julkisissa hankinnoissa, jotta eri hallinnonaloilla tehtävät toimenpiteet saadaan koordinoitua mahdollisimman hyvin.

Hansel on vahvasti mukana Hankinta-Suomessa. Yhtiöllä on edustajat ohjelman ohjausryhmässä, ydinryhmässä ja valmisteluryhmässä. Jatkossa Hansel tukee palvelujensa kautta kansallisen hankintastrategian toteutusta ja ohjelman tavoitteiden saavuttamista.