Lainsäädäntö­ympäristö muutoksessa

Hansel-lain uudistamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuussa 2019. Hallituksen esityksessä ehdotettiin Hanselin tehtäviin lisättäväksi hankintojen ilmoituskanavan (Hilma) ylläpito ja kehittäminen, hankintatiedon käsittely ja analysointi sekä mahdollisuus kansainvälisten yhteishankintojen tekemiseen. Hallituksen esityksessä ehdotettiin myös, että talousarviotalouden virastojen ja laitosten tulisi luovuttaa Hanselille hankinta- ja kilpailutustietoja. Muille Hanselin asiakkaille ehdotettiin oikeutta luovuttaa vastaavat tiedot.

Lakiehdotuksen tavoitteena oli hankintatiedon tehokas ja ammattimainen analysointi hallinnon avoimuuden edistämiseksi sekä tiedolla johtamisen edellytysten parantamiseksi. Tarkoituksena on, että hankintatiedot saataisiin pääasiassa sähköisistä järjestelmistä, kuten ostolaskujärjestelmästä sekä kilpailutusjärjestelmistä. Hankintailmoitusjärjestelmän siirtämisellä Hanselin kehittämis- ja ylläpitovastuulle tavoiteltiin vanhentuneen järjestelmän teknistä uudistamista, mikä helpottaa ilmoitusten tekemistä ja seuraamista sekä hankintailmoituksiin liittyvää tilastointia.

Hallituksen esitystä käsiteltiin eduskunnan talousvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa syksyllä 2019 ja helmikuussa 2020.

”Lakiehdotuksen tavoitteena oli hankintatiedon tehokas ja ammattimainen analysointi hallinnon avoimuuden edistämiseksi.”

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laki sisältää säännöksiä muun muassa tiedonhallinnan järjestämisestä viranomaistoiminnassa, tietoturvallisuudesta, tietoaineistojen keräämisestä, säilyttämisestä ja luovuttamisesta. Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään puolestaan muun muassa digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksista. Molemmissa laeissa on vaatimuksia, jotka on huomioitava Hanselin viranomaisasiakkaiden hankinnoissa.

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tuli myös voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisiin hankintoihin liittyvien asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hansel toivoo, että uusi laki jouduttaa julkisten hankintojen valitusten käsittelyä, vaikkakaan laissa ei tältä osin ole merkittäviä muutoksia aiempaan lainsäädäntöön.